Inschrijven voor het schooljaar 2016-2017

In het KSO Glorieux zal de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2016-2017 verlopen in 3 deelperiodes. Wie inschrijft in een vroegere periode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere. De algemene regel voor ouders is: schrijf in binnen de periode waarin dat voor jouw kind kan.

18 april - 1 mei

2 mei - 17 mei

Vanaf 21 mei
Alleen voor leerlingen van het 1e leerjaar van de eerste graad:
 • Broers en zussen
 • Kinderen van personeelsleden

 

Voor alle leerlingen van het 1e leerjaar van de eerste graad
(inschrijving volgens sociale kenmerken)

 

Vrije inschrijvingen voor alle leerlingen

Een woordje uitleg bij elke periode:

In de periode van 18 april tot en met 29 april kunnen alleen deze twee groepen voor het eerste leerjaar van de eerste graad inschrijven:

 • broers en zussen van leerlingen die reeds op de school zitten
 • kinderen van personeelsleden van de school

Deze twee groepen hebben voorrang op alle andere kinderen.

Met broers en zussen wordt bedoeld: alle kinderen die 1 of 2 gemeenschappelijke ouders hebben en alle kinderen die op hetzelfde adres wonen.

De inschrijvingen gebeuren op afspraak!


In de periode van 2 mei tot en met 17 mei mogen alle kinderen in het eerste leerjaar van de eerste graad ingeschreven worden.

In deze periode hanteren alle scholen een wettelijk bepaalde methode om te streven naar een evenwichtige sociale mix op school. Aan de ouders worden een aantal vragen gesteld over de gezinssituatie om de leerlingen juist te kunnen inschrijven.

Dit gebeurt aan de hand van de volgende door de regelgever opgelegde indicatoren:
1° het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen;
2° de leerling is tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een gezin of persoon, een voorziening of een sociale dienst, bedoeld in de gecoördineerde decreten van 4 april 1990 inzake bijzondere jeugdbijstand, met uitzondering van de internaten gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
3° de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
4° de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

De inschrijvingen gebeuren op afspraak!


Vanaf 21 mei: vrije inschrijvingen voor alle leerjaren.

In deze periode zijn geen voorrangsregels of methodes meer.

Tijdens lesdagen gebeuren inschrijvingen enkel op afspraak! 

Inschrijven voor het schooljaar 2016 – 2017 kan:

 • tijdens de voorrangperiodes (na telefonische afspraak);
 • op de opendeurdag van zaterdag 21 mei 2016 van 10 tot 17 uur;
 • tussen 24 mei en 30 juni (na telefonische afspraak);
 • tijdens de zomervakantie:
  • van vrijdag 1 juli tot en met zaterdag 9 juli 2016 en van dinsdag 16 tot donderdag 18 augustus (telkens van 9 tot 12 uur, behalve op zondag),
  • van vrijdag 19 augustus tot en met woensdag 31 augustus 2016 (na telefonische afspraak).

Gebeurt de inschrijving door (slechts) één ouder, dan kan aan de inschrijvende ouder gevraagd worden een verklaring te ondertekenen dat hij/zij met de instemming van de andere ouder handelt.

Reeds ingeschreven leerlingen

De plaats en de herinschrijving van eigen leerlingen voor het volgende schooljaar is gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken.

Het is wel zo dat leerlingen die na het huidige schooljaar hun studies in onze school wensen verder te zetten dit uiterlijk de eerste werkweek van de maand juli, behoudens bijkomende proeven, schriftelijk moeten melden.

De schriftelijke melding gebeurt enkel op het voorgedrukte formulier dat de klassenleraar op het einde van het schooljaar aan de leerling bezorgt.

Hoe verloopt een inschrijving?

Inschrijvingen gebeuren door een inschrijvingsteam van personeelsleden.
Een inschrijving gebeurt NOOIT telefonisch maar ALTIJD na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders of feitelijk verantwoordelijke.

Ter gelegenheid van een inschrijving komen volgende handelingen aan bod: 

 • Het intakegesprek waarbij enerzijds het pedagogisch project van de school toegelicht wordt en waar anderzijds de ouders en de leerling ruimschoots de mogelijkheid krijgen vragen te stellen.
 • Het aanbieden van een extra-zorgformulier dat ter plaatse ingevuld wordt. Tijdens deze fase noteert de inschrijver, indien nodig, vertrouwelijke informatie of persoonlijke desiderata nodig voor een goede opvang van de leerling.
 • Het aanbieden van een aanvullend gesprek met directie, zorgcoördinator of CLB-medewerker.
 • Het akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement. Daarom is het nuttig al even het schoolreglement door te nemen alvorens in te schrijven. Het schoolreglement kunt u downloaden vanaf deze website (Schoolreglement).

Nuttige documenten bij inschrijven

 • Een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
 • De identiteitskaart en/of de Sis-kaart van het kind: deze vermeldt het rijksregisternummer waarover we dienen te beschikken ivm de leerplichtcontrole.
 • Jaarrapport van het vorige schooljaar en gekregen advies.
 • Bij niet-eerstejaars het syntheseblad van de vorige school waarop het behaalde attest staat.
 • BaSo-zorgfiche (indien gekregen in de basisschool).
 • Indien van toepassing: een gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Een leerling is pas definitief ingeschreven wanneer de school beschikt over:

 • het origineel getuigschrift of attest van de basisschool,
 • een ondertekening voor akkoord van het schoolreglement met het pedagogisch project,
 • (indien van toepassing) wanneer redelijke aanpassingen mogelijk zijn (cfr het M-decreet)

Aantal beschikbare plaatsen

 • Voor het eerste leerjaar A is er geen beperking op aantal plaatsen.
 • In het eerste leerjaar B en in het beroepsvoorbereidend leerjaar kunnen wij maximum 24 leerlingen opnemen.


Meer info

Voor vragen of meer info kunnen de volgende adressen gecontacteerd worden:

CLB (VCLBZOV) Abeelstraat 35, 9600 Ronse, Tel: 055 23 71 11 ronse@vclbzov.be

Het LOP (Lokaal Overlegplatform): Luc Top 0499 80 89 67 luc.top@ond.vlaanderen.be

Meer info is ook te vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht