Pedagogisch project

Zo zien we onze opdracht en ons engagement

Onze inspiratie vinden we in de persoon van Stefaan Modest GLORIEUX (1802-1872), een man van inzet en gebed. Als priester wilde hij de onwetendheid en ongeletterdheid, bron van armoede en werkloosheid, bestrijden en de emancipatie van elke mens, als gehele mens, op evangelische basis nastreven. Als pedagoog blijft hij verrassend actueel. Zijn visie op onderwijs als totale ontwikkeling van de leerling - hoofd, hart en handen - vormt nog steeds een draagvlak voor hedendaagse vorming en opvoeding. Zijn spirituele kracht uitte zich in zijn nooit aflatende inzet voor de minder bedeelde, zijn maatschappijkritische houding, zijn gedurfde, vernieuwende en toekomstgerichte aanpak. Stefaan Modest Glorieux is een bezielend voorbeeld voor al wie, vanuit evangelisch oogpunt, bij onderwijs en opvoeding betrokken is.

Wij blijven trouw aan zijn ideaal en aan zijn oorspronkelijke doel, namelijk "aan de kinderen en aan de jeugd – bijzonder aan de kansarmen – een volwaardige, menselijke en christelijke opvoeding en vorming geven." Wij begeleiden alle jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes.

Nu herbergt onze school leerlingen met multireligieuze en multiculturele achtergrond. Als gelovige schoolgemeenschap willen wij dat de christelijke waarden gerespecteerd worden. Anderzijds respecteren wij de overtuiging van de ‘anders denkenden’ zonder onze eigenheid hierbij te verliezen. Verdraagzaamheid en begrip zijn geen holle woorden.

Wij helpen de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereiden ze zo voor op hun taak op lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak.

Ons doel is, dat ze als volwassenen hun eigen plaats in de maatschappij vinden en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen geluk en dat van anderen. Om dit te bereiken, streven we ernaar de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en waar het kan, deze nog te verbeteren. We bieden de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd maximale kansen, rekeninghoudend met hun eigen capaciteiten en leeftijd.

Ons secundair onderwijs is uniek in de regio door zijn horizontale structuur met aandacht voor verticale doorstroming: de leerlingen zijn over de onderwijsvormen (ASO, BSO, TSO) heen gegroepeerd per leeftijdsniveau in de eerste, tweede of derde graad. Deze horizontale organisatiestructuur maakt het voor de jongeren gemakkelijk om hun weg te zoeken naar de studierichting die het meest aansluit bij hun interesse en leervaardigheden.

Onze school is geen eiland in de grote buitenwereld. We brengen voortdurend het echte leven binnen in de school en we gaan op zoek naar boeiende ontmoetingen buiten de school. We laten de jongeren met open geest zichzelf en de hele wereld ontdekken. Vanuit onze christelijke inspiratie willen we dat ze openstaan voor waarden als sociale betrokkenheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, respect, solidariteit…

Grenzen verkennen en eroverheen springen is lang niet altijd gemakkelijk. Maar bij ons staan de jongeren er niet alleen voor. De leerkrachten, de zorgcoördinatoren en de directie staan altijd voor ze klaar om samen met hen een gepast antwoord te zoeken voor kleine en grote problemen op school of daarbuiten. We vinden het belangrijk dat de jongeren zich thuis voelen op school. Want hoe beter zij zich voelen, hoe beter ze zullen leren. Daarvoor slaan we graag met u de handen in elkaar. Samen willen wij een dynamische leefgemeenschap vormen, waarin iedereen zich thuis voelt en zich als gelijkwaardige partner medeverantwoordelijk voelt voor het dagelijkse leven en leren in onze school.

Neemt u de uitdaging aan? 

Hoe realiseren we ons pedagogisch project?

Het schoolwerkplan (SWP) is de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van het pedagogisch project. Het is de concrete vertaling van de principes uiteengezet in dat project.

Onderwijzen met zin voor kwaliteit

Een kleuter is niet plots rijp voor de lagere school, een leerling van het zesde leerjaar is niet van de ene dag op de andere klaar voor het secundair onderwijs.

De overgang van het ene naar het andere niveau verloopt procesmatig. Het secundair onderwijs tracht de overgang van lager naar hoger onderwijs of van de school naar de bedrijfswereld te begeleiden.

Leren is hierbij een basiscompetentie. Leercompetentie steunt op drie pijlers: het kennen en begrijpen , het kunnen en het voelen. Telkens dus beogen we de vorming van de hele persoon.

In onze aanpak hechten we veel belang aan volgende studiebevorderende factoren:

Door competente en toegewijde leerkrachten

die het leerproces – van lesopbouw tot eventuele persoonlijke remediëring – op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze begeleiden zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking. Zij maken hierbij gebruik van eigentijdse leer- en werkboeken, ICT, geschikte didactische middelen en gevarieerde werkvormen. De vakgroepwerking staat garant voor de samenwerking en teambuilding. Het degelijk nascholingsbeleid van de school motiveert hen voortdurend om nieuwe didactische methodes te hanteren.

Leerlingen met een leerachterstand krijgen extra hulp op cognitief vlak. De vakleerkracht staat hier vooraan. Door middel van klassikale of individuele oefeningen, taken en toetsen kan hij of zij tekorten vroegtijdig opsporen en bijwerken. In een tweede fase kunnen de zorgcoördinatoren en CLB deskundige hulp bieden.

Met aandacht voor:
 • de specifieke leervaardigheden: plannen en organiseren, leerstijlen en werking brein, ...
 • het stimuleren van noodzakelijke studiehoudingen zoals zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, zelfcontrole, zelfdiscipline, behulpzaamheid, …

Leren is een actief en constructief proces. Leerlingen moeten ertoe uitgenodigd en aangezet worden om zo hun eigen leren in handen te nemen.

In de 1ste graad begeleiden onze leerkrachten dit proces volgens de succesvolle werkwijze van Leerbeest. Een praktische gids met specifieke tips bij de overgang naar het secundair onderwijs: Hoe plan je best? Hoe neem je goede notities? Hoe leer je je les? Hoe bereid je examens voor?

Voor de leerlingen van de 2de graad is er Breintrein als belangrijke schakel in het verwerven van nog meer leerzelfstandigheid. Deze gids begeleidt hen bij het actief verwerven van nieuwe leermethodes en specifieke vaardigheden. Mijn masterplan is dan weer een handige gids die 16-plussers stap voor stap coacht om sterker te staan op alle domeinen van het leven en hen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs.

Ook in andere activiteiten, zoals:
 • bedrijfsbezoeken en kijkstages;
 • didactische excursies, bibliotheekbezoek, ontmoeting met jeugdauteurs, …
 • opvolging van de onderwijsloopbaan door de zorgcoördinator i.s.m. CLB, bij overgang van basis- naar secundair onderwijs, na eerste en twee graad, instap naar hoger onderwijs of arbeidswereld.
Met extra ondersteuning bij problemen, zoals:
 • opvolging van psycho-sociale en/of leerproblemen door de zorgcoördinatoren i.s.m. CLB-medewerkers;
 • persoonlijke begeleiding via begeleidingsplan (BEPLA), extra taken, rapportering, individuele hulp door vakleraar of mogelijke doorverwijzing naar de remediëringsklas;
 • overleg tussen leerkrachten en met de ouders.
In een geschikte werkomgeving

De school bevindt zich midden in de stad maar in een rustige omgeving met zeer veel groen. Het is een continue zorg om alle leslokalen te voorzien van de nodige infrastructuur opdat de lessen in optimale omstandigheden kunnen verlopen.

Opvoeden tot diepmenselijke waarden

Een open en positief leefklimaat, zowel in school- als in klasverband. Goede en duidelijke afspraken in ons schoolreglement zijn nodig voor een aangenaam schoolklimaat waarin elke leerling zich goed kan voelen.

In deze context staan wij ook even stil bij straffen en belonen.

Leerlingen kunnen leren uit hun fouten. Wij dreigen niet onmiddellijk met een straf maar proberen het met een waarderend woord. Sancties worden pas opgelegd wanneer de fout vrij zwaar is of wanneer herhaalde aanmoedigingen tot een positief gedrag zonder gevolg blijven.

De strijd tegen pesterijen en uitsluiting is in deze context een eerste zorg. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen leren omgaan met de diversiteit binnen onze maatschappij minstens even belangrijk is als het verwerven van kennis. Het schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes. Het is de vertaling van de schoolcultuur en het pedagogisch project van de school.

Aandacht voor het welzijn van iedereen, door eerstelijnszorg via klassenleraar en/of vertrouwensleerkracht.

Aandacht voor veiligheid en gezondheid: nette sanitaire units, rook- en drugpreventie, milieuzorg op school, huishoudelijk reglement in refter en werkplaatsen, …

Actieve aanwezigheid van leerkrachten en opvoeders, die gezagvol en gemoedelijk omgaan met de leerlingen in het algemeen, en elke leerling in het bijzonder. Wij willen werken op basis van opvoedkundig gezag, vanuit de relatie leraar/opvoeder – leerling. Die relatie is gestoeld op hartelijkheid (echte bekommernis voor de jonge mens) en redelijkheid (gezond verstand en met redenen omkleed). In probleemsituaties of bij conflicten streven we naar een consequente houding in functie van de gemaakte afspraken.

Gezonde gewoontevorming bij de dagdagelijkse opdrachten die voortvloeien uit de school als leer- en leefgemeenschap.

Ontwikkelen van sociale vaardigheden, o.a. via “Leefsleutels” in de eerste graad. Leefsleutels voor jongeren is een educatief programma dat tegemoet komt aan de groeiende behoefte aan aandacht voor de emotionele ontwikkeling van de leerling. Op onze school vinden we dit even belangrijk als het cognitieve, en daarom vormt het een essentieel onderdeel van ons opvoedingsproject.

Participatief beleid:
 • via de leerlingenraad per graad: “de” school wordt “onze” school. De leerling wordt uitgenodigd tot engagement, tot inspraak, tot opnemen van verantwoordelijkheid, leert de realiteit van rechten en plichten kennen en aanvaarden.
 • via schoolraad, ouderraad, oudercontacten, infoavonden.

Lesdoorbrekende vormingsinitiatieven: klasdag, projecten “Sfeerbeheer”, “Weerbaarheid” en “Relationele vorming”, toneel, Schrock (schoolrock), sportcompetitie, solidariteitsacties, …

Evangeliseren op onbevangen maar bescheiden wijze

We streven naar een leefklimaat waarin het christelijk geloof ruime kansen krijgt in gesprek, gebed en vieringen, maar in vrijheid en verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden.

We rekenen, in diezelfde geest, op het christelijk getuigenis van leerkrachten en opvoeders bij de gewone schoolactiviteiten.

Naast de godsdienstles, zijn er andere pastorale activiteiten, zoals:

 • het dagelijks klasgebed;
 • gelegenheidsvieringen bij begin en einde van het schooljaar, bezinningsmomenten met Allerzielen, evocatie voor Kerstmis, in de vasten, bij overlijden, …
 • solidariteitsacties als Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Damiaanactie, …

Het klimaat dat in en over de school heerst

Wie praat met leerlingen van onze school zal horen dat ze onze school een strenge, maar gezellige en open school vinden. Leerkrachten beweren dat we een kwaliteitsvolle en begeleidende school zijn. Deze combinatie is de ideale voedingsbodem voor het leren op school. Het is een prima basis om grenzen te verkennen en ze beetje bij beetje te verleggen: grenzen van kennen en kunnen, sportieve, creatieve en relationele grenzen…

Het schoolklimaat is de weerslag van de waarden, de normen, opvattingen en verwachtingen, die zowel het pedagogisch handelen als het beheer van de school, sturen en kenmerken.

De schoolcultuur wordt bepaald door de interactie van al wie, met geest en hart, bij de school betrokken is. Anderzijds bepaalt ze het gedrag van de betrokkenen en beoordeelt het op een schaal met limietwaarden “minimaal” en “optimaal”.

“Minimaal” verwachten we respectvol gedrag tegenover medeleerlingen en personeel, het materiaal, het schoolgebeuren in de les en daarbuiten en een correcte houding ten aanzien van ons schoolproject.

 “Optimaal” hopen we op een vertrouwensvolle medewerking, persoonlijk engagement en bewuste inspanning van iedereen die bij de schoolwerking betrokken is.

Het gezamenlijk aanbieden van ASO-, BSO-, TSO- richtingen sluit aan bij het mensbeeld dat we willen nastreven: de harmonieuze ontwikkeling van elke leerling en van de hele leerling: hoofd, hart en handen. We geloven in de gelijkwaardigheid van elk individu, welke studierichting hij ook kiest.

Ons opvoedingsproject moet, via het schoolwerkplan, uitmonden in een schoolcultuur waarbij het wij-gevoel essentieel is: ouders, leerkrachten, ondersteunend en onderhoudspersoneel, directie en schoolbestuur als samenwerkende partners met en ten voordele van de leerling.


Zie ook de Opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs.