GOK

Werken aan gelijke onderwijskansen (GOK) is een belangrijke opdracht voor elke school. Aan onze school werden 17 GOK–uren toegewezen voor een cyclus van 3 jaar. Het vakoverschrijdende aspect van deze extra middelen impliceert een grote betrokkenheid, inzet en medewerking van het hele korps.
De bedoeling van gelijke onderwijskansen is meer leerlingen tot meer (en succesvol) leren brengen zonder hiervoor individueel onderwijs te voorzien (geen leerlingen uit de klas halen). Hiertoe worden projecten/initiatieven opgestart waar de hele eerste graad baat bij heeft.

Binnen ons GOK-werkplan maakten we de keuze om aan de volgende 2 thema’s aandacht te besteden de komende 2 schooljaren. 

  • Taalbeleid  
  • Leerlingen- en ouderparticipatie

Projecten

Posterproject gestart september 2006

Vanuit de enquête (studiedag 2005) bleek dat er bij de leerkrachten nood was aan de ondersteuning van het taalbeleid. We gingen op zoek naar een project waar alle leerlingen belang bij hebben en dat bij ons haalbaar is binnen de 1ste graad.
Omdat school- en instructietaal door alle leerlingen verworven moet worden om hun optimale kansen te bieden werken we in het kader van het taalbeleid en aansluitend op de Gedifferentieerde Signaaltoets Woordenschat (GESIWO), sinds september, met een “Posterproject” voor de leerlingen van de eerste graad!

Wekelijks brengen we via posters een tiental woorden aan in elke klas. Ze zijn ook in de school- en planningsagenda, ter informatie voor de ouders, terug te vinden. Na vier weken testen we de leerlingen. De punten van de evaluaties staan in het rapport. Elke vakleerkracht integreert de woorden in de lessen.

Huiswerkklas start begin oktober 2006

Ook kunnen sommige leerlingen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond gebruik maken van de “Huiswerkklas”. Vakleerkrachten van de 1ste graad dragen hiervoor leerlingen naar voor én vermelden waarom ze het voor die leerlingen raadzaam vinden om hiernaar toe te komen. In samenspraak met de ouders biedt de school de kans om onder begeleiding taken en lessen voor de volgende dag voor te bereiden. Bedoeling is planmatig hulp bieden bij problemen.

Dit project bestaat naast de avondstudie en is toegankelijk voor leerlingen die: langdurig afwezig waren, problemen hebben met de Nederlandse taal en die hun weg niet vinden in het plannen, structureren van hun werk.

Stille ruimte

Voorgaande jaren is vanuit de leerlingenraad hiernaar al vraag geweest. We planden een enquête (oktober) voor alle leerlingen van de 1ste graad. Bedoeling is dat leerlingen in een rustige omgeving een boek kunnen lezen, een les kunnen herhalen.

Huisbezoeken

Om onze leerlingen van de B-stroom beter te leren kennen / begrijpen, werden huisbezoeken afgelegd. Op die manier hopen we de ouderbetrokkenheid te verhogen en de drempel tussen school en thuis te verkleinen.

Etalagekast schooljaar 2006-2007

De leerlingen stellen tentoon waar ze mee bezig zijn. Voorbeelden: werkstukjes Technologische en Plastische Opvoeding, creatieve opdrachten voor leefsleutels, leerlingennieuws, uitzonderlijke prestaties van leerlingen, …
Dit laat ons toe meer oog te hebben voor de beleving van het schoolgebeuren door de leerlingen.

Actiepunten voor het schooljaar 2007-2008

In dit derde schooljaar van de eerste GOK-cyclus wordt verdergewerkt aan de opgestarte projecten
  • In het kader van het taalbeleid werken we sinds september met een “Posterproject”. Wekelijks worden een tiental woorden aangebracht in elke klas en U vindt ze ook terug in de schoolagenda. Na vier weken worden de leerlingen getest. De punten van de evaluaties hierover staan in het rapport.
  • Tijdens de middagpauze bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een “Stille ruimte”. Leerlingen die graag even rustig zitten, een boek lezen, wat schrijven, kunnen hiervoor terecht in de studiezaal op maandag en donderdag van 12u25 tot 12u55.
  • Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen sommige leerlingen gebruik maken van de “Huiswerkklas”. Zij worden aangesproken door vakleerkrachten als deze tekorten vaststellen. In samenspraak met de ouders wordt dan de kans geboden onder begeleiding taken en lessen voor de volgende dag voor te bereiden.

De school heeft het plan opgevat een Open Leercentrum uit te bouwen. Bij dergelijk project dient rekening gehouden te worden met allerlei aspecten als infrastructuur, beheer, financiering, veiligheid, ... Het GOK-team wordt nauw betrokken bij het overleg omdat ook gelijke onderwijskansen een belangrijk aspect is bij de uitwerking van dergelijke schoolprojecten.