GOK

Werken aan gelijke onderwijskansen (GOK) is een belangrijke opdracht voor elke school. Voor onze school is het de tweede cyclus van 3 jaar. We kregen hiervoor 18 GOK-uren toegewezen. Het vakoverschrijdende aspect van deze extra middelen impliceert een grote betrokkenheid, inzet en medewerking van het hele korps.
De bedoeling van gelijke onderwijskansen is meer leerlingen tot meer én succesvol leren brengen zonder hiervoor individueel onderwijs te voorzien (geen leerlingen uit de klas halen). Hiertoe worden projecten/initiatieven opgestart waar de hele eerste graad baat bij heeft.
Tijdens de eerste GOK-cyclus werd er aandacht besteed aan de volgende twee thema’s:

 • Taalbeleid
 • Leerlingen- en ouderparticipatie

Binnen ons GOK-werkplan voor de tweede cyclus gaan we ons meer toespitsen op de volgende twee thema’s:

 • Socio-emotionele ontwikkeling
 • Omgaan met diversiteit

Projecten

Posterproject

Vanuit de enquête (studiedag 2005) bleek dat er bij de leerkrachten nood was aan ondersteuning van het taalbeleid. We gingen op zoek naar een project waar alle leerlingen belang bij hebben en dat bij ons haalbaar is binnen het 1ste jaar.
Omdat school- en instructietaal door alle leerlingen verworven moet worden om hun optimale kansen te bieden werken we in het kader van het taalbeleid en aansluitend op de Gedifferentieerde Signaaltoets Woordenschat (GESIWO), met een Posterproject voor de leerlingen van de eerste graad!
Op regelmatige basis brengen we via posters een tiental woorden aan in elke klas. Ze zijn ook in de school- en planningsagenda, ter informatie voor de ouders, terug te vinden. In de les Nederlands wordt de kennis van deze woordenschat getest.

Huiswerkklas

Ook kunnen sommige leerlingen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond gebruik maken van de Huiswerkklas. Vakleerkrachten van de 1ste graad dragen hiervoor leerlingen naar voor én vermelden waarom ze het voor die leerlingen raadzaam vinden om hier naartoe te komen. In samenspraak met de ouders biedt de school de kans om onder begeleiding taken en lessen voor de volgende dag voor te bereiden. Bedoeling is planmatig hulp bieden bij problemen.
Dit project bestaat naast de avondstudie en is toegankelijk voor leerlingen die:

 • langdurig afwezig waren
 • problemen hebben met de Nederlandse taal
 • die hun weg niet vinden in het plannen, structureren van hun werk


Stille ruimte

De bedoeling van de stille ruimte is dat leerlingen (tijdens ochtend- en middagpauze) in een rustige omgeving een boek kunnen lezen, een les kunnen herhalen of gewoon even tot rust kunnen komen.

Etalagekast

De leerlingen stellen tentoon waar ze mee bezig zijn. Voorbeelden: werkstukjes Technologische en Plastische Opvoeding, creatieve opdrachten voor leefsleutels, leerlingennieuws, uitzonderlijke prestaties van leerlingen, …
Dit laat ons toe meer oog te hebben voor de beleving van het schoolgebeuren door de leerlingen.

Actiepunten voor de tweede GOK-cyclus (2008-2011)

Net zoals vorige cyclus hebben we een beginsituatie-analyse opgesteld met behulp van een enquête. Die werd afgenomen bij alle leerkrachten van de eerste graad. De twee thema’s die hieruit naar voor zijn gekomen (socio-emotionele ontwikkeling en omgaan met diversiteit) sluiten heel goed aan bij de twee thema’s van de vorige cyclus. Hierdoor kunnen heel wat projecten verder uitgewerkt worden. Naast de bestaande projecten is er ook ruimte om nieuwe projecten op te starten, zoals:

 • Straff! – Toneelstuk over pesten
  In het toneelstuk Straff ondervinden leerlingen wat het is om er niet bij te horen. Dit is een interactief toneelstuk waarin de reacties en inbreng van de leerlingen een duidelijke rol spelen in de wending van het verhaal: verdedigen ze het slachtoffer of sluiten ze zich aan bij de pestkop? Achteraf volgt een nabespreking door de acteurs.
  Dit gebeurt in het eerste trimester van het schooljaar 2009-2010.
 • Peter- en meterschap
  De leerlingen uit de klas 4 humane wetenschappen engageren zich om de leerlingen van het eerste jaar bij te staan om de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen. Doordat dit kadert binnen de lessen gedragswetenschappen worden de leerlingen ingezet bij de onthaalactiviteiten en zullen ze per trimester zorgen voor een woensdagnamiddagactiviteit. Dit bevordert het groepsgevoel en integratie van de eerstejaars op school.
 • Opstellen van actieve werkvormengids
  Om het groepsgevoel tijdens de lessen te bevorderen zal het GOK-team de leerkrachten aansporen om gebruik te maken van actieve werkvormen (Clim-opdracht, hoekenwerk, BZL, contractwerk,…). Hiervoor zal een actieve werkvormengids en een materialenbank samengesteld worden door het GOK-team. De leerkrachten kunnen hiervan gebruik maken.
 • Project Zinvol op vakanties
  Om het welbevinden van de leerlingen van 1B en 2B te verhogen worden voor hen teambuildingsactiviteiten georganiseerd in de vorm van een tentenkamp.

De school heeft het plan opgevat een Open Leercentrum uit te bouwen. Bij dergelijk project dient rekening gehouden te worden met allerlei aspecten als infrastructuur, beheer, financiering, veiligheid, ... Het GOK-team wordt nauw betrokken bij het overleg omdat ook gelijke onderwijskansen een belangrijk aspect is bij de uitwerking van dergelijke schoolprojecten.