Beleid

Het dagelijkse beleid wordt gevoerd door de Directie, als gemandateerden van het Schoolbestuur (Inrichtende Macht). De stuurgroep secundair onderwijs zorgt voor de agenda en de opvolging. Het algemeen schoolbeleid is meer dan de som van de onderdelen. Daarom komt het directieteam geregeld samen om te overleggen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur.

Zorgcoördinatoren, IKZ-verantwoordelijke, technisch adviseur, ICT-coördinator, verantwoordelijke voor preventie en bescherming op het werk vormen het zgn. Middenkader. Beleidsstrategie en -uitvoering worden besproken op stafvergaderingen.

Met het oog op een sterk participatief beleid, gesteund op een zo breed mogelijk draagvlak, houdt de directie rekening met de adviezen van verschillende Overlegorganen. Deze groepen komen op afgesproken tijdstippen samen voor het verlenen van advies en/of formuleren van voorstellen.

De eerstelijnsleerlingenbegeleiding ligt bij de zorgcoördinatoren ondersteund door het CLB.