Tweede leerjaar

A-stroom

Gemeenschappelijke basisvorming

aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurweten-schappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
   
TOTAAL 24

Basisopties
 

2 Latijn

Latijn 5
wetenschappelijk werk 2
wiskunde 1

Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn nu een ‘dode' taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn.


2 Moderne wetenschappen

keuzepakket
Moderne
Frans
1
Nederlands 1
socio-economische initiatie 2
wetenschappelijk werk 3
wiskunde 1
 
keuzepakket
STEM
techniek 2
   
socio-economische initiatie 2
wetenschappelijk werk 3
wiskunde 1

 

De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO of een doorstroomrichting in het TSO.
In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.

Wie echter de vakken Nederlands, Frans en wiskunde kan verwerken binnen de gemeenschappelijke basisvorming, kan kiezen voor het keuzepakket STEM waar de nadruk ligt op wetenschappen, techniek en wiskunde (aanbevolen voor de leerlingen die met succes het eerste leerjaar A Moderne optie 'STEM' volgden).


2 Handel

ICT- en klavier vaardigheden
2
Frans 1
handel
4
Nederlands 1

Aanleg voor talen is belangrijk voor deze basisoptie. Als je kiest voor handel moet je belangstelling hebben voor theorie. 
In de lessen handel leer je een reeks begrippen in verband met het handelsleven, zowel op rekenkundig als op administratief vlak.
In de lessen toegepaste ict leer je efficiënt het toetsenbord beheersen en zo krijg je automatismen die broodnodig zijn als je met de computer je teksten uittikt.


2 Mechanica - Elektriciteit (Techniek)

Nederlands 1
technische activiteiten (elektriciteit / mechanica) 7

De basisoptie Mechanica-elektriciteit biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en metaal. Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2de graad.
In ‘mechanica' leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, lijnsoorten, maataanduidingen in tekeningen. Je leert een tekening lezen en schetsen (ook op schaal, in perspectief, …). Je leert ook de PC gebruiken bij het tekenen.

In ‘elektriciteit' leer je hoe elektriciteit wordt opgewekt (gelijkspanning, batterij en wisselspanning, ...) en de voor- en nadelen van de verschillende manieren. Je maakt kennis met gereedschap en materialen. Ook de gevaren van elektriciteit komen aan bod: elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Je leert de verschillende uitwerkingen van elektriciteit: warmte, licht, elektrische schokken, magnetisme, vonkopwekking.

Bron: www.onderwijskiezer.be

 

B-stroom

Basisvorming

godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 1
wiskunde 3
natuurweten- schappen 2
maatschappelijke
vorming
2
lichamelijke opvoeding 3
plastische opvoeding 1
muzikale opvoeding 1
TOTAAL 18

Beroepenvelden

Beroeps- voorbereidend leerjaar (2BVL)

Beroepenveld Elektriciteit
technologische activiteiten 2
realisatie technieken 5

Beroepenveld kantoor en verkoop
initiatie in administratie, retail en logistiek 2
ICT- en klaviervaardigheden 2
Nederlands (extra) 1
Frans 2

Je kiest voor 2 B als je,

  • heel graag met je “intelligente handen” werkt (14 uren per week) in de beroepenvelden elektriciteit of kantoor en verkoop;
  • graag vlug toepast wat je leert;
  • liever minder met het échte blokken bezig bent;
  • graag tijdens thema’s en projecten met anderen samenwerkt.

De eerste graad is een oriënterende graad. De nadruk ligt op de vakken van de basisvorming. Aanvullend worden twee beroepenvelden aangeboden als kennismaking met de studierichtingen van de tweede graad BSO.

Net zoals in het vak 'techniek' van het eerste leerjaar B, heeft het beroepenveld 'Elektriciteit' een sterke band tussen het denken en het doen. Via observatie, nadenken en proberen doen de leerlingen kennis en inzicht op; door observatie en praktisch werk worden zintuiglijke en motorische vaardigheden ontwikkeld.

Het beroepenveld 'Kantoor en verkoop' biedt de leerlingen de gelegenheid zich te oriënteren binnen de mogelijkheden van het handelssecundair onderwijs op BSO-niveau.